Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord
Sint-Lambrechts-Woluwe & Ukkel

Verminderd tarief voor één domein

Voor het schooljaar 2022-2023 gelden de volgende tarieven:

 • 154 euro:
 • een leeftijd hebben tussen de 18 en 24 jaar op 31 december van het schooljaar in kwestie (categorie G);

OF

 • de leeftijd van 25 jaar bereikt hebben op 31 december van het schooljaar in kwestie en voldoen aan een voorwaarde voor verminderd inschrijvingsgeld (categorieën zie 4.2.3);
 • 58 euro: de leeftijd van 18 jaar niet bereikt hebben op 31 december van het betrokken schooljaar en voldoen aan een voorwaarde voor verminderd inschrijvingsgeld (categorieën zie 4.2.3.).

Vanaf het schooljaar 2019-2020 worden de tarieven jaarlijks geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex. De bedragen worden in de loop van februari bekend gemaakt via Schooldirect.

Kortingsattesten

 • attest arbeidsongeschiktheid CM: ‘tot heden en verder’ moet jaarlijks vernieuwd worden
 • FOD/groeipakket attest voor jongeren: 4 punten op pijler 1
 • verhoogde tegemoetkoming: indien geen geldigheidsperiode, jaarlijks vernieuwen
 • VDAB: enkel met hoofding DKO. Opgelet! Hoofding volwassenenonderwijs, inschrijvingsbewijs VDAB of attest vakbond wordt niet aanvaard.
 • Alle kortingsattesten moeten uiterlijk 31 oktober in de academie aanwezig zijn. Na deze datum kunnen er geen ontbrekende attesten voorgelegd worden en geen foutieve attesten gecorrigeerd worden.  Kortingsattesten die na 31 oktober gedateerd zijn, worden niet aanvaard.

Voorwaarden en bewijsstukken voor verminderd inschrijvingsgeld

Algemeen

Alle verminderde tarieven worden gestaafd met een attest of document dat de geldigheid voor de korting bewijst hetzij op het moment van inschrijving hetzij in de maand september van het schooljaar waarvoor de korting wordt aangevraagd. De bewijsstukken kunnen zowel in schriftelijke als elektronische vorm, dus via e-mail, scan, foto… aan de academie overgemaakt worden.

Als de leerling op de dag van inschrijving geen attest of document kan voorleggen, maar wel in de loop van de maand september komt hij alsnog in aanmerking. Een veel gebruikte en verdedigbare werkwijze is in dit geval de leerling bij inschrijving 50% van het gewone tarief moeten betalen. De academie betaalt dan in het geval van een leerling van 25 jaar of ouder, het teveel betaalde geld terug na ontvangst van het bewijsstuk.

Categorieën van rechthebbenden

Om in aanmerking te komen voor het verminderd inschrijvingsgeld moet de leerling op de dag van de inschrijving aanminstens een van de volgende voorwaarden voldoen:

 • A: uitkeringsgerechtigd volledig werkloos zijn of daarmee gelijkgesteld;

Bewijsstuk:

 • een attest uitgereikt door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling

OF

 • een attest uitgereikt door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.
 • B: verplicht ingeschreven zijn als werkzoekende op grond van de reglementering in verband met de arbeidsvoorziening en de werkloosheid;

Bewijsstuk:

 • een attest uitgereikt door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB)

OF

 • een attest uitgereikt door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).
 • C: een leefloon van het OCMW ontvangen of een uitkering die daarmee gelijkgesteld is;

Bewijsstuk:

 • een attest uitgereikt door het OCMW

OF

 • een UiTPAS met kansenstatuut op naam
 • C: een inkomensgarantie voor ouderen of een rentebijslag ontvangen;

Bewijsstuk:

 • een attest afgeleverd door de Rijksdienst voor Pensioenen;

OF

 • een UiTPAS met kansenstatuut op naam
 • D: erkend zijn als persoon met een handicap en een tegemoetkoming van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ontvangen;

Bewijsstuk:

 • een attest dat het recht aantoont op een tegemoetkoming aan personen met een handicap dat is uitgereikt door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid;

OF

 • een rekeninguittreksel waaruit een tegemoetkoming aan personen met een handicap blijkt van de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid;

OF

 • een European Disability Card conform het protocolakkoord van 10 oktober 2016 over het project European Disability Card tussen de Federale Regering, de Vlaamse Regering, de Waalse Regering, de Franse Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Regering.
 • D: begunstigde zijn van een verhoogde kinderbijslag (erkend voor ten minste 66 %);

Bewijsstuk:

 • een attest van de FOD Sociale Zekerheid, met vermelding van 4 punten op het criterium ‘lichamelijke en psychische gevolgen van de handicap’;

OF

 • een attest van een kinderbijslagfonds of van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag Famifed als het attest uitdrukkelijk vermeldt dat er een verhoogde kinderbijslag toegekend wordt wegens een handicap van ten minste 66%.

OF

 • een UiTPAS met kansenstatuut op naam* of een Paspartoe aan kansentarief op naam in een academie gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die toegang heeft tot de identificatiesoftware van Publiq vzw
 • E: in een gezinsvervangend tehuis of in een medisch-pedagogische instelling of in een pleeggezin verblijven;

Bewijsstuk: een schriftelijke of elektronische verklaring van de directie van de instelling waar de leerling verblijft of die de leerling geplaatst heeft.

 • F: het statuut van erkend politiek vluchteling bezitten;

Bewijsstuk:

OF

Bewijsstuk:

 • een attest van de ziekteverzekering als het een geldigheidsperiode vermeldt en een graad van arbeidsongeschiktheid of mindervaliditeit van ten minste 66%;

OF

OF

 • een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zaken, met vermelding van “vermindering van het verdienvermogen tot een derde of minder van wat een valide persoon door een of ander beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen”.
 • K: begunstigde zijn van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming.

Bewijsstuk:

 • een attest van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming door het ziekenfonds dat is uitgereikt door de overheidsinstantie die de uitkering betaalt

OF

 • een attest dat de leerling een leefloon van het OCMW ontvangt of een uitkering die daarmee gelijkgesteld is;

OF

 • een UiTPAS met kansenstatuut op naam

UiTPAS

Houders van een UiTPAS met kansenstatuut of een Paspartoe aan kansentarief op naam in een academie gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die toegang heeft tot de identificatiesoftware van Publiq vzw komen in aanmerking voor het verminderd tarief, zonder bijkomende documenten te moeten voorleggen.

De gemeente waar de leerling woont, reikt de UiTPAS op naam uit. Die gemeente of UiTPAS-regio, kent het kansenstatuut toe aan een of meer van volgende groepen van rechthebbenden: begunstigden van een leefloon, een inkomensgarantie voor ouderen, verhoogde kinderbijslag of verhoogde verzekeringstegemoetkoming.

De academie kan het kansenstatuut van een UiTPAS verifiëren via specifieke identificatiesoftware van Publiq, een organisatie die in opdracht van de Vlaamse Overheid het UiTPAS-systeem beheert en de lokale besturen ondersteunt.

Met deze UiTPAS met kansenstatuut kunnen lokale besturen hun inwoners met geringe financiële middelen bovendien extra korting geven, en hen zo aanmoedigen om te participeren aan het culturele- en vrijetijdsaanbod.

Meer informatie zie Publiq – UiTPAS toegepast in Deeltijds Kunstonderwijs.

Personen ten laste van de rechthebbenden

Iedereen zonder eigen inkomen die op hetzelfde adres woont als een rechthebbende vermeld in 4.3.2. krijgt zelf vermindering.

Voorbeeld: Als een kind en beide ouders op hetzelfde adres wonen en één van beide ouders heeft recht op verminderd inschrijvingsgeld, maakt het niet uit bij wie het kind ten laste staat. Bij gescheiden ouders moet het kind op hetzelfde adres wonen als de ouder die recht heeft op verminderd inschrijvingsgeld.

Specifieke categorieën voor jongeren

Een leerling die de leeftijd van 18 jaar niet bereikt heeft op 31 december van het schooljaar heeft recht op vermindering als hij voldoet aan minstens één van de volgende voorwaarden:

 • categorie H: deel uitmaken van een leefeenheid op de dag van de inschrijving waarvan een ander lid het inschrijvingsgeld al heeft betaald in dezelfde of een andere academie
 • categorie I: extra inschrijving in een ander domein aan dezelfde of een andere academie of de inschrijving voor de domeinoverschrijdende initiatieopleiding in combinatie met een domeinspecifieke eerste graad.

Bewijsstukken van andere regio’s of het buitenland

AGODI beslist of een attest uitgereikt door een andere Belgische of buitenlandse overheidsinstantie gelijkwaardig bevonden wordt met de hierboven opgesomde bewijsstukken.

Inzake werkloosheid aanvaardt de verificatie:

 • voor een inwoner van het Waals gewest: een attest afgeleverd door FOREM of ONEM, met vermelding van de categorie werkloosheid, waaruit blijkt dat zij/hij uitkeringsgerechtigd volledig werkloos is of ermee gelijkgesteld;
 • voor een inwoner van het Brussels gewest: een attest afgeleverd door RVA/ONEM of actiris, met vermelding van de categorie werkloosheid, waaruit blijkt dat zij/hij uitkeringsgerechtigd volledig werkloos is of ermee gelijkgesteld.

Inzake leefloon aanvaardt de verificatie voor een inwoner van het Brussels of Waals gewest: een attest afgeleverd door het CPAS .

Voor andere attesten neemt u contact op met uw verificateur.

Kortingstarieven

 

categorie

attest

eventuele aanvullingen

 

< 25-jarigen

geldig identiteitsbewijs

attest gezinssamenstelling

 
 
 
 
 

uitkeringsgerechtigd volledig werklozen (of gelijkgesteld)

Verplicht ingeschreven als werkzoekende

attest RVA/ONEM of Actiris

attest gezinssamenstelling

 

Leefloon of gelijkgesteld

attest OCMW of CPAS

attest gezinssamenstelling

 
 
 
 
 

Inkomensgarantie ouderen of rentebijslag

attest OCMW of CPAS of pensioendienst

attest gezinssamenstelling

 
 
 
 
 

Erkend persoon met handicap én tegemoetkoming FOD sociale zekerheid

Attest FOD betreffende een tegemoetkoming

rekeninguittreksel tegemoetkoming

European dissability card

 

attest gezinssamenstelling

 

66% arbeidsongeschiktheid

attest ziekteverzekering met vermelding 66% arbeidsongeschiktheid of mindervaliditeit

attest RIZIV met vermelding artikel 100

attest FOD met vermelding “vermindering van verdienvermogen”

attest gezinssamenstelling

 

Begunstigde verhoogde kinderbijslag (66%)

attest FOD met vermelding 4 punten op zelfredzaamheid

attest kinderbijslagfonds

attest Federaal agentschap kinderbijslag

uitdrukkelijke vermelding toekenning op basis van handicap 66%

 

gezinsvervangend tehuis, MPI of pleeggezin

Verklaring directie van tehuis of instelling                                                                                                  Beschikkend gedeelte van het vonnis

attest gezinssamenstelling

 
 
 
 
 

erkend politiek vluchteling

attest Commisariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatslozen

bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister (nationaliteit vluchteling) van de gemeente waar de leerling verblijft

identiteitsbewijs voor vreemdelingen

attest gezinssamenstelling

 

Begunstigde verhoogde verzekeringstegemoet-koming

attest ziekenfonds

Uitpas met kansenstatuut

attest gezinssamenstelling

 

korting ander gezinslid

attest gezinssamenstelling

attest gezinssamenstelling

 
 
 
 
 

jongeren korting 

2de domein

 eventueel attest andere academie